OM NIMIS VÄNNER // ABOUT NIMIS FRIENDS

Om Nimis Vänner – vad vid gör //
About Nimis Friends – what we do

Nimis Vänner är en ideell organisation etablerad för att förvalta Nimis och Arx.

Nimis Friends is a non-profit organization established to be the caretaker of Nimis and Arx.


Nimis Friends (Nimis Vänner) är en ideell förening etablerad för att förvalta Nimis och Arx. Föreningen samverkar med stiftelsen Lars Vilks Minnesfond, Höganäs Kommun, Länsstyrelsen i Skåne och markägaren Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen.

Lars Vilks ägnade en livstid åt att bygga, bygga om och underhålla skulpturerna. Väder, vind och vandalism var hans motståndare. Skulpturerna sattes i brand vid ett flertal tillfällen. De hårda vinterstormarna förstörde ibland det som byggts.

Det ökande antalet besökare, för närvarande mer än 50 000 personer, tar sig till Nimis och Arx varje år för att klättra, krypa och gå i och på skulpturerna gör fortsatt tillsyn och underhåll av dem nödvändigt.

För att göra detta kan du bli medlem i föreningen eller donera. För en liten summa pengar kan du bidra till unik konst och bevarandet av arvet efter Lars Vilks.

Medlemskapet är öppet för alla, privatpersoner och företag. Medlemsavgifterna kommer att hållas låga för att göra det möjligt för många människor som ser Nimis och Arx som viktiga symboler för yttrandefrihet att ta del av den rörelsen.

Medlemmar kommer att få årliga uppdateringar av utvecklingen av webbplatsen för Nimis och Arx.

Medlemmar kommer också att kunna delta i det årsmötet som kommer att vara  online.

Den grundande interimsstyrelsen för Nimis Friends är:

  • Nils Hyllienmark, advokat, ordförande
  • Fredrik Axwik Larsson, Konst & hoppminister, direktör
  • Dan Jönsson, konstkritiker, regissör
  • Krister Thelin, f d hovrättslagman.

Styrelsen kan nås på e-post info@nimisfriends.org

Nimis Vänner är registrerad som en ideell organisation, org nr. 802538-4069

Nimis Friends is a non-profit organization established to be the caretaker of Nimis and Arx. The organization cooperates with the Foundation in Memory of Lars Vilks, Höganäs Municipality, County Board of Scania and the land owner the Gyllenstiern-Krapperup Foundation.

Lars Vilks spent a lifetime building, rebuilding and maintaining the sculptures. Weather, wind and vandalism were his adversaries. The sculptures were set on fire on numerous occasions. The fierce winter storms sometimes destroyed what had been built.

The increasing numbers of visitors, presently more than 50,000 guests make their way to Nimis and Arx every year to climb, crawl and walk in an on the sculptures make continued supervision and maintenance of them necessary.

To do this become a member or donate. For a small amount of money, you can contribute to the unique art and the the legacy of Lars Vilks.

Membership is open for everyone, individuals and corporations. Membership fees will be kept low to make it possible for many people to who sees Nimis and Arx as important symbols for free speech and freedom of expression to take part in that movement.

Members will receive annual updates of the development of the site of Nimis and Arx.

Members will also be able to take part in the annual online meeting.

The founding interim board of Nimis Friends are:

  • Nils Hyllienmark, lawyer, interim chairperson
  • Fredrik Axwik Larsson, Minister of Art & Jump, director
  • Dan Jönsson, art critic, director
  • Krister Thelin, senior judge (ret.).

The board can be reached by e-mail info@nimisfriends.org

Nimis Friends is registered as a Swedish non-profit organization, reg no. 802538-4069

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Learn more about our Cookie Policy