A FEW WORDS

Om Nimis och Arx
About Nimis and Arx

HISTORIA

Nimis är en skulptur gjord av drivved, trädgrenar och plankor.

Arx är en skulptur byggd av sten, järnföremål och cement. Nimis och Arx ligger den av Lars Vilks utnämnda staten Ladonien.

Nimis är en skulptur gjord av drivved, trädgrenar och plankor i Ladonien, på stranden av Kullaberg, några kilometer väster om byn Arild. Skulpturen innehåller flera passager, rum och torn som bildar en labyrint som gör att besökare kan klättra ner från sidan av berget till Skäldervikens vatten.

Nimis byggdes och byggdes om av konceptkonstnären och konstteoretikern Lars Vilks (f 1946) konsekvent från 1980 till hans tragiska död 3 oktober 2021.

Nimis är latin och betyder ”för mycket” eller ”till övermått”.1980 – Bygget av Nimis påbörjas den 31 juli.
1982 – Länsstyrelsen informeras om Nimis av Kullabergs Naturvårdsförening. Lars Vilks föreläggs vid vite på 10 000 kr att ta bort Nimis av Länsstyrelsen. Beslutet överklagas.
1983 – Utställning om Nimis på Ystads konstmuseum. Länsstyrelsen polisanmäler Lars Vilks för att ha uppfört byggnader utan tillstånd på ett naturreservat. Tingsrätten fäller Vilks. Regeringen fastställer länsstyrelsens beslut att Nimis ska tas bort, men förlänger fristen.
1984 – Konstnären Joseph Beuys köper Nimis. Vitesföreläggandet mot Vilks att ta bort Nimis blir verkningslöst. Hovrätten håller syn och domstolsförhandling om brott mot naturvårdslagen. Lars Vilks frias. Åklagaren överklagar till Högsta Domstolen.
1985 – Brandattentat mot Nimis som ödelägger 2/3-delar av skulpturen. Lars Vilks påbörjar omedelbart reparationsarbetena. Återinvigning den 31 juli.
1986 – Högsta domstolen dömer Lars Vilks till 25 dagsböter à 40 kr för brott mot Naturvårdslagen. Dagsböterna säljs som konst. Utställning om Nimis på Krognoshuset i Lund. Nimis säljs av Joseph Beuys dödsbo till makarna Christo.
1987 – Länsstyrelsen meddelar att den ger upp försöken att få bort Nimis. Lars Vilks disputerar för doktorsgraden vid Lunds Universitet på avhandlingen Konst & Konster.
1988 – Lars Vilks börjar uppföra Wotans torn.
1991 – Uppförandet av skulpturen Arx påbörjas.
1992 – Myndigheterna börjar inspektera Arx.
1993 – Arx publiceras som bok på bokförlaget Nya Doxa.
1994 – Lars Vilks döms till 100 dagsböter á 100 kr för brott mot Naturvårdslagen på grund av uppförandet av Arx. Böterna finansieras genom försäljning av boken Arx 352 sidor för 100 kr styck. Förhandlingen i tingsrätten lanseras som en teaterföreställning. Programblad trycks och delas ut till besökare. Rättegången recenseras i Expressen.
Lars Vilks skriver boken Nimis och Arx som ges ut på Nya Doxa.
1995 – Hovrätten fastställer domen avseende Arx, som dock fått över 300 ägare genom försäljningen sida för sida. Det komplicerar det för Länsstyrelsen som måste få tag på alla med krav om borttagning. Vindarnas torn uppförs av Lars Vilks på Nimis.
1996 – Länsstyrelsen meddelar att man inte tänker agera vidare i ärendet om Nimis och Arx, men Justitiekanslern kritiserar Länsstyrelsen som därmed måste ta upp ärendet på nytt.
Lars Vilks proklamerar den fria staten Ladonien, en kvadratkilometer runt Nimis och Arx. Han utropar sig till Riksföreståndare och tillsätter en rad ministrar. Brev med meddelande om landets självständighetsförklaring skickas till Statsminister Göran Persson och kung Carl XIV Gustaf.
1997 – Folkomröstning i Ladonien som blir en republikanskt monarki med en drottning och en president. Nimis förlorar tornen Ascendentens Funktion och Vindarnas torn i vinterstormar.
1998 – Länsstyrelsen begär hjälp av Kronofogdemyndigheten för att avlägsna Nimis och Arx. Men både tingsrätten och hovrätten avvisar Kronofogdens rivningskrav.
Danmarks kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen besöker Ladonien.
1999 – Länsstyrelsen meddelar slutligt att man inte tänker agera vidare i ärendet Nimis och Arx.
Lars Vilks meddelar att han igångsatt uppförandet av Omfalos, en pelare på 1,6 meter av sten och betong. Markägaren polisanmäler Lars Vilks. Tingsrätten tillåter att Nimis och Arx får stå kvar men att Omfalos ska avlägsnas. Markägaren överklagar domen.
Åtyeruppbyggnaden av tornen Ascendentens Funktion och Vindarnas torn är klar.
2000 – Wotans torn faller i en storm, men återuppbyggs till sommaren.
Hovrätten fastställer tingsrättens dom från 1999. Nimis och Arx ska få stå kvar, men Omfalos ska tas bort. Markägaren överklagar domen till Högsta Domstolen.
Ladonien får sin femtusende medborgare.
2001 – Högsta Domstolen fastställer Hovrättens dom. Markägaren ansöker hos Kronofogden om hjälp med att avlägsna Omfalos. Lars Vilks ansöker om tillstånd att spränga Omfalos på Nobeldagen den 10 december som en hyllning till Alfred Nobels minne. Dagen innan lyckas Kronofogden med hjälp av en kranbåt att rycka loss Omfalos varefter den fraktades till Kronofogdens lager i Helsingborg. Operationen kostar Lars Vilks 100 000 kr.
2002 – Lars Vilks ansöker och får tillstånd att sätta upp ett minnesmärke över den bortrivna Omfalos i form av en modell på 8 cm.
Ladonien får sin tiotusende medborgare.
2003 – Omfalos flyttas från en tillfällig uppställningsplats i Mölle till Moderna Museet i Stockholm där den mottas som donation.
Lars Vilks låter Ladonien förklara krig mot Sverige och USA.
Lars Vilks publicerar skriften Myndigheterna som konstnärligt material, en sammanfattning av hans konstprojekt Nimis, Arx, Omfalos och Ladonien.
2004 – Omfalos med dokumentation och beskrivning av händelseförloppet omkring avlägsnandet visas på Moderna Muséet i Stockholm.
2005 – Länsstyrelsen nämner Nimis på sin hemsida.
Nimis 25-årsdag firas med uppvisande av ett nytt missilvapen mot Sverige, hopp av ministern för konst & hopp Fredrik Axwik Larsson och invigning av Ladoniens golfbana med ett hål.
Ladonia Herald News blir Ladoniens nyhetsorgan.
2006 – Vandaler försöker fälla Rosa Nimis.
2007 – Lars Vilks skapar processverket Rondellhunden som publiceras i tidningen Nerikes Allehanda. Publiceringen orsakar mycket starka och våldsamma protester mot Lars Vilks i olika länder där Islam är dominerande religion. IS i Irak utfäster en belöning på minst 100 000 USD till den som dödar Lars Vilks. Därefter är Lars Vilks hotad till livet resten av sitt liv. Debatten som följer publiceringen medför att Lars Vilks blir känd i stora delar av världen. I Sverige blir Lars Vilks efter publiceringen kontroversiell. Stora delar av den svenska konstvärlden tar avstånd från honom.
Lars Vilks arbete med Nimis, Arx och Ladonien fortsätter utan uppehåll trots att hotet mot hans liv gör att han måste ändra sin livsföring.
2010 – Två bröder utsätter Lars Vilks bostadshus för brandattentat när han inte är hemma. De döms för försök till grov mordbrand till tre respektive två års fängelse.
Sju personer grips på Irland avslöjade med förberedelse av mord av Lars Vilks. Samtidigt grips och lagförs i USA amerikanskan Colleen R. LaRose (alias Jihad Jane) som hade organiserat mordförberedelserna.
Från 2010 tvingas Lars Vilks leva med ständig livvaktsbevakning.
2011 – Lars Vilks utreds för miljöbrott efter att ha fällt en torr gran.
Wotans torn slås omkull av en storm i december. Återuppbyggnadsarbetet påbörjas genas.
2012 – Wotans torn är återuppbyggt.
Lars Vilks döms till böter på 2 100 kr för att ha fällt en torr gran. Åklagarens yrkande om företagsbot på 25 000 kr ogillas.
2013 – Wotans och Vindarnas torn faller i stormen Sven i december. Restaureringsarbetena påbörjas omedelbart av Lars Vilks.
2014 – Lars Vilks fullbordar återuppbyggnaden av Vindarnas torn
2015 – Lars Vilks utsätts för mordförsök när han deltar i ett seminarium i Köpenhamn. Gärningsmannen dödas av polisen efter att ha skjutit mot polisen utanför en synagoga. Han hade dessförinnan mördat två personer och skadat flera. Händelsen är skildrad i en bok av Niklas Orrenius, Skotten i Köpenhamn.
2016 – Vandaler tänder på nytt eld på Nimis, Vindarnas torn förstörs.
2018 – Ny rättegång om Nimis avseende Lars Vilks reparationer efter branden 2016.
Länsstyrelsen föreslår tillträdesförbud till Nimis. Förslaget läggs dock åt sidan efter omfattande kritik.
2020 – Nimis 40-årsdag firas den 31 juli med tal av Lars Vilks i närvaro av en stor allmänhet och många säkerhetspoliser, helikopter och bevakningsbåtar. Konsthopp utförs traditionsenligt av Ladoniens konst- och hoppminister Fredrik Axwik Larsson.
2021 – Under augusti månad gör Lars Vilks sitt besök nummer 7 700 sedan 1980 för att bygga och underhålla Nimis och Arx. Sedan 2010 har alla besök genomförts i sällskap med livvakter, men också ofta tillsammans med medhjälparen Fredrik Axwik Larsson.
Lars Vilks omkommer tillsammans med sina två livvakter i en våldsam bilolycka på E 4 på hemfärd från Stockholm. Utredningen
Ansvaret för att underhålla Nimis och Arx övertas av en nybildad föreningen Nimis vänner. Ledningen för det praktiska arbetet övertas av Lars Vilks vän Fredrik Axwik Larsson.


Nimis och Arx är konstobjekt i sig. Men de uttrycker också Lars Vilks outtröttliga opolitiska försvar för yttrandefrihet mot all slags censur och tyranni.

Processen för att få Nimis och Arx förklarade som officiella byggnadsminnen i enlighet med Kulturmiljölagen från 1988 pågår.


HISTORY

Nimis is a sculpture made of driftwood, tree limbs and planks in Ladonia

Nimis is a sculpture built from various wooden materials, such as driftwood, tree branches, trunks, sticks, poles, planks, etc. Arx is a sculpture built from stone, rebar and cement. Nimis and Arx are located in the later self-proclaimed free state and micronation of Ladonia.

Nimis was built and rebuilt by the conceptual artist and art theoretician Lars Vilks (b 1946) consistently from 1980 to his tragic death 3 October 2021.

Nimis is latin for “too much”.

1980 – Construction of Nimis begins 31 July.
1982 – The County Administrative Board is informed about Nimis by Kullabergs Naturvårdsförening. Lars Vilks is ordered to remove Nimis by the County Administrative Board, subject to a fine of SEK 10,000. The decision is appealed.
1983 – Exhibition about Nimis at Ystad’s art museum. The County Administrative Board reports Lars Vilks to the police for having erected buildings without permission on a nature reserve. The district court convicts Vilks. The government confirms the county board’s decision that Nimis should be removed, but extends the deadline.
1984 – The artist Joseph Beuys buys Nimis. The injunction against Vilks to remove Nimis becomes ineffective. The Court of Appeal holds hearings and court hearings on violations of the Nature Conservation Act. Lars Vilks is acquitted. The state prosecutor appeals to the Supreme Court.
1985 – Fire attack against Nimis which destroys large parts of the sculpture, approx. 2/3 of the sculpture goes up in smoke. Lars Vilks immediately begins repair work. Re-opening on July 31 (on Nimi’s birthday/anniversary).
1986 – The Supreme Court sentences Lars Vilks to 25 daily fines of SEK 40 each for violating the Nature Conservation Act. The daily fines are sold as art. Exhibition about Nimis at Krognoshuset in Lund. Nimis is sold by the estate of Joseph Beuy to the artist couple Christo and Jeanne-Claude.
1987 – The County Administrative Board announces that it is giving up attempts to remove Nimis. Lars Vilks receives his doctoral degree at Lund University for his thesis Art & Art.
1988 – Lars Vilks begins building Wotan’s tower and had now achieved 2,200 descents to his work of art since the start in 1980.
1989 – Stellan Olsson produces a film of the theater play “Det är well ingen konst” where, among others, Per Eggers and Lill-Marit Bugge played a couple of the roles, so did Nimis. A documentary was also recorded by the Norwegian film director Hans-Otto Nicolaysson.
1990 – Various buildings outside Kullaberg and Nimis were erected by Lars. “Nord” in Norway, which was a scenography for a Norwegian feature film. The idea was to leave it in place, but various institutions did not think so. On the Järva field outside Tensta, a large work “Marsyas” began to emerge, which over the years became an impressive colossus.
1991 – Construction of the sculpture Arx begins.
1992 – The authorities begin monitoring Arx.
1993 – Arx is published as a book by the publishing house Nya Doxa.
1994 – Lars Vilks is sentenced to a fine of 10,000 SEK for violating the Environmental Protection Act due to the conduct of Arx. Payment of the fines is funded by the sale of the book Arx, page by page for 100 SEK each. The trial is marketed by the publisher as a theatrical performance with a program sheet and advertisements in the local news paper. The trial is reviewed in Expressen. Lars Vilks writes the book Nimis och Arx, published by Nya Doxa Förlag.
1995 – The Court of Appeal upholds the verdict regarding Arx. The book Arx, however, reportedly has appx. 300 owners as its pages have been sold side by side. It complicates things for the County Administrative Board, which has to serve each owner everyone with the order of removal. The Tower of the Winds is erected by Lars Vilks at Nimis.
1996

The County Administrative Board announces that it does not intend to act further in the case of Nimis and Arx. The Justice Chancellor criticizes the County Administrative Board, and the case is revived. Lars Vilks proclaims together the free state of Ladonia, a square kilometer around Nimis and Arx because the Swedes obviously do not have control over their territory there. Lars holds the role of State Secretary and a Constitution for the nation is drawn up. Letter informing about the country’s declaration of independence is sent to Prime Minister Göran Persson and King Carl XIV Gustaf. It will be a tacit consent, no Swedish troops or security forces will be sent out.
1997 – A referendum is held in Ladonia which becomes a republican monarchy with a queen and a president. Nimis loses its towers Ascendant’s Function and Tower of Winds in winter storms.
1998 – The County Administrative Board requests help from the state bailiff to remove Nimis and Arx. But both the District Court and the Court of Appeal reject the claim from the bailiff. Denmark’s Minister of Culture Elsebeth Gerner Nielsen visits Ladonia.
1999 – The County Administrative Board finally announces that it does not intend to act further in the case of Nimis and Arx. Lars Vilks announces that he has started the construction of Omfalos, a 1.6 meter pillar made of stone and concrete. The landowner reports Lars Vilks to the police. The district court allows Nimis and Arx to remain but that Omfalos must be removed. The landowner is appealing the verdict. The rebuilding of the Ascendant’s Function and the Tower of the Winds towers is complete.
Åtyeruppbyggnaden av tornen Ascendentens Funktion och Vindarnas torn är klar.
2000 – Wotan’s tower falls in a storm, but is rebuilt by the end of the summer. The Court of Appeal upholds the district court’s judgment from 1999. Nimis and Arx must remain, but Omfalos must be removed. The landowner is appealing the verdict to the Supreme Court. Ladonia gets its five thousandth citizen.
2001 – The Supreme Court confirms the judgment of the Court of Appeal. The landowner applies to the Bailiff to help in removing Omfalos. Lars Vilks apply for permission to blow up the Omphalos on Nobel Day, December 10, as a tribute to Alfred Nobel and the Nobel Prize.  But 9 December the Bailiff pulls Omfalos free, with a crane mounted on a boat.  after which it was transported to the Bailiff’s warehouse in Helsingborg. The operation costs SEK 100,000 and Lars Vilks is required to pay for the money to retrieve the Arx from the Bailiff’s warehouse in Helsingborg
2002 – Lars Vilks applies for and receives permission to set up a memorial to the removed Omphalos in the form of an 8 cm model. Ladonia gets its ten thousandth citizen.
2003 – Omfalos is sold to a restaurant in the nearby village Mölle and places it outside temporarily in the harbor. Omphalos is later sold to the artist Ernst Billgren, who donates it to the Moderna Museet in Stockholm. Ladonia declares war on Sweden and the USA. Lars Vilks publishes the book Myndigheterna as artistic material, a summary of his projects Nimis, Arx, Omfalos and Ladonien.
2004 – Omfalos with documentation and description of the course of events surrounding the removal is displayed at the Moderna Muséet in Stockholm.
2005 – The County Administrative Board announces Nimis its website as a site to visit. Nimi’s 25th birthday is celebrated with the presentation of a new missile weapon against Sweden, jumps by the Minister of Art & Jumps Fredrik Axwik Larsson and the inauguration of Ladonia’s one-hole golf course. Ladonia Herald News becomes Ladonia’s news agency.
2006 – Vandals try to bring down Rosa Nimis.
2007 – Lars Vilks creates the process work Rondellhunden.
2008-09 – The controversies surrounding the roundabout dog make Lars and Nimis famous all over the world. Nimis is maintained as usual and the artwork is also being built on.
2010 – Murder plots succeed each other. An American blonde woman, whom the press called Jihad Jane, tried to infiltrate Ladonia in order to kill Lars Vilks. A terrorist cell in Ireland was uncovered and the attempt was averted. A couple of young men tried to set fire to Lars Vilks’s house, but Lars Vilks was not at home.  They  were injured in the fire and went to the hospital where the police took care of them.
2011 – Lars Vilks is investigated for environmental crimes after cutting down a dry fir tree near Nimis Wotan’s tower is knocked over by a storm in December. Reconstruction work begins immediately. Lars Vilks döms till böter på 2 100 kr för att ha fällt en torr gran. Åklagarens yrkande om företagsbot på 25 000 kr ogillas.
2012 – Wotan’s tower is rebuilt. Lars Vilks is sentenced to a fine of SEK 2,100 for cutting down the fir tree. The prosecutor’s request for a corporate fine of SEK 25,000 is rejected by the court.
2013 – Wotan’s tower and the Tower of the Winds fall in a big storm in December. The restoration work is started immediately by Lars Vilks.
2014 – Lars Vilks completes the reconstruction of the Tower of the Winds
2015 – When Lars participates in a seminar in Copenhagen, an armed young man attacks with an automatic weapon and firefight breaks out with deaths as a result. Lars’ surveillance increases and he is forced to leave his home and continues to live at a secret address. His visits to Nimis require extensive planning and monitoring and are often delayed.
2016 – Vandals light a new fire on Nimis. The Tower of the Winds is destroyed.
2017 – The work of maintaining Nimis and Arx has been supported for a few years in the form of Lars Vilk’s assistant by long-time friend Fredrik Axwik Larsson. Markings in the form of a yellow “N” had shown the path from the parking to Nimis for decades, but suddenly staff at the County Administrative Board had been out and cut removed the markings. However, the Minister of Arts Fredrik Axwik Larsson and assistants remedied this slightly dangerous measure and promptly restored the markings to ensure that a safe path was shown to visitors so that no one would get lost and risk falling down the steep cliffs.
2018 – New trial regarding Lars Vilk’s repairs of Nimis after the fire in 2016. The County Administrative Board proposes a ban on access to Nimis in December. However, the proposal was put aside after widespread criticism.
2019 – Signs and plastic tape put up by the County Administrative Board informed about the danger of visiting Nimis and visitors were advised against visiting. However, it did not discourage visitors who came in ever bigger numbers. The danger has also been known since ancient times, as the mountain has not gotten any steeper since Nimis began to be built in 1980.
2020 – 40th anniversary of Nimis. The Corona pandemic caused a big increase of visitors. Chaotic parking problems and queuing at the sculpture followed. At the anniversary, Lars Vilks made a speech and was accompanied by a large force of security personnel from the police, including helicopters and ships. Jubilee art jump was performed by Fredrik Axwik Larsson.
2021 – In August 2021, Lars Vilks notes that he had made 7,700 descents to Nimis since 1980. 3 October Lars Vilks dies in a violent car accident on the E 4 highway on his way home from a visit to Stockholm.


The work of maintaining Nimis and Arx is taken over by a newly formed association Nimis Friends. The work on site  continues to be led by Lars Vilk’s longtime friend and assistant Fredrik Axwik Larsson.


This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Learn more about our Cookie Policy