A FEW WORDS

Om Nimis och Arx
About Nimis and Arx

HISTORIA

Nimis är en skulptur gjord av drivved, trädgrenar och plankor i Ladonia


1980 – Bygget av Nimis påbörjas.
1982 – Rådet blir medvetet om Nimis och väckt åtal.
1991 – Byggandet av Arx (stenboken) börjar.
1996 – Rättsfall har avgjorts. Nimis står fortfarande kvar.
1996 – Vilks och en liten grupp konstnärer, advokater och intresserade förklarar Ladonia som en suverän stat och självständig.

Nimis är en skulptur gjord av drivved, trädgrenar och plankor i Ladonien, på stranden av Kullaberg, några kilometer väster om byn Arild. Skulpturen innehåller flera passager, rum och torn som bildar en labyrint som gör att besökare kan klättra ner från sidan av berget till Skäldervikens vatten.

Nimis byggdes och byggdes om av konceptkonstnären och konstteoretikern Lars Vilks (f 1946) konsekvent från 1980 till hans tragiska död 3 oktober 2021.

Nimis är latin och betyder ”för mycket” eller ”till övermått”.

Nära Nimis byggde Lars Vilks skulpturen/boken Arx med sten och cement. Arx (latin för fästning) är officiellt en bok, med ett dedikerat ISBN-nummer. Stenarna är alla märkta med sidnummer, totalt 352 sidor, som utgör boken Arx – en bok om det outsägliga. Boken släpptes 1993.

Nimis och Arx är konstobjekt i sig. Men de uttrycker också Lars Vilks outtröttliga opolitiska försvar för yttrandefrihet mot all slags censur och tyranni. Nimis och Arx håller på att förklaras som officiella byggnadsminnen i enlighet med Kulturmiljölagen från 1988.


HISTORY

Nimis is a sculpture made of driftwood, tree limbs and planks in Ladonia


1980 – Construction of Nimis begins.
1982 – The Council becomes aware of Nimis and files charges.
1991 – Construction of Arx (the stone book) begins.
1996 – Court cases have been decided. Nimis still stands.
1996 – Vilks and a small group of artists, lawyers and interested persons declare Ladonia a sovereign state and independent.

Nimis is a sculpture made out of driftwood, tree limbs and planks in Ladonia, on the shore of Kullaberg, a few kilometers west of the village Arild. The sculpture includes multiple passages, rooms and towers forming a labyrinth that allows visitors to climb down from the side of the mountain to the water of Skälderviken.

Nimis was built and rebuilt by the conceptual artist and art theoretician Lars Vilks (b 1946) consistently from 1980 to his tragic death 3 October 2021.

Nimis is latin for “too much”.

Near Nimis Lars Vilks built Arx with rock and cement. Arx (latin for fortress) is officially a book, edited with a ISBN catalogue number. The stones are all marked with page numbers, a total om 352 pages, making up the book Arx – a book about the inexpressible. The book was released in 1993.

Nimis and Arx are art objects in themselves.

But they also express Lars Vilks’ tireless apolitical defense of for freedom the right of expression against all kinds of censorship and tyranny.

Nimis and Arx are in the process of being declared an official building monuments in accordance with the Cultural Environment Act of 1988.

COME WORK WITH US


If you would like to work for an organisation making a real impact non mauris vitae erat consequat auctor eu in.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Learn more about our Cookie Policy