BEVARA NIMIS FÖR FRAMTIDEN // PRESERVING NIMIS FOR THE FUTURE

Nimis Friends

Vårt uppdrag är att skydda och bevara Nimis och Arx till
se till att de kan uppskattas och njutas i årtionden framöver.
Our mission is to protect and preserve Nimis and Arx to
ensure they can be appreciated and enjoyed for decades to come.

Nimis ska upplevas och göra dig glad. Nimis Vänner bevarar och underhåller Nimis och Arx.

Det ökande antalet besökare, för närvarande mer än 50 000 personer tar sig till Ladonien varje år för att klättra, krypa och vandra i konstverken Nimis och Arx. Därför är tillsyn och underhåll av dem nödvändigt. För att stödja vårt underhålls- och bevarandearbete kan du bli medlem i Nimis Vänner.  Vi tar även emot donationer. För en liten summa pengar kan du bidra till den unika konsten och bevara arvet efter Lars Vilks.

Nimis is meant to be enjoyed. Nimis Friends preserve and maintain Nimis and Arx.

The increasing numbers of visitors, presently more than 50,000 guests every year make their way to Ladonia every year to climb, crawl and walk in an on the sculptures Nimis and Arx. Continued supervision and maintenance of them is necessary. To support our maintenance and preservation efforts, Nimis Friends offers memberships and accepts donations. For a small amount of money, you can contribute to the unique art and preserve the legacy of Lars Vilks.

Bevarande / Maintenance


Håller Nimis i gott skick och säker för besökare // Keeping Nimis in good repair and safe for visitors

Konst och Historia / Art and History


Something About Art and History

Medvetenhet / Awareness


Öka medvetenheten om Nimis // Raise awareness about Nimis

Gå med i Nimis vänner / Become a Friend of Nimis


OUR PARTNERS / VÅRA PARTNERS

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Learn more about our Cookie Policy